NAJLEPŠÍ TÁBOR je TÁBOR SO PSOM

Máte radi psy a rôzne aktivity s nimi? Tento jedinečný a dobrodružný tábor so psami zaujme skúsených i začínajúcich psíčkarov. Tu sa deti dozvedia mnohé užitočné informácie, ktoré môžu pomôcť pri výbere svojho prvého štvornohého kamaráta. Naučia sa, ako sa k nemu správne správať, starať sa o neho a cvičiť. Spoločne navštívime miestny útulok a vypožičiame si  chlpáčov na prechádzku.

Ak vás toto zameranie zaujíma bližšie  – Vyskúšajte ho na vlastnej koži !!!

Práve pre vás pripravujeme nezabudnuteľný TÁBOR SO PSOM plný zábavy, kde si naplno užijete bohatý program pod vedením inštruktorov-profesionálov . Spoznáme  vtáčiu rezerváciu a lužné lesy Petržalky, krásne prostredie a tiež si nájdete veľa nových priateľov so spoločnými záujmami a cítením.

Program

Teoretická príprava:

 • Základy anatómie psa
 • Prvá pomoc u psíkov
 • Starostlivosť o psa - kŕmenie, starostlivosť o chrup, uši, oči, kozmetika a úprava srsti
 • Charakteristika psích plemien
 • Charakteristika rôznych aktivít so psom športového charakteru (obrana, agility, frisbee, dogdancing, skoky do vody, poľovníctvo)

Praktické činnosti:

 • Základy základného výcviku psa
 • Agility
 • Canisterapia
 • Práca so psom na vodítku pri prechádzkach
 • Starostlivosť o psa - úprava srsti, čistenie zubov, príprava kŕmenie
 • Vyskúšanie si prvej pomoci na makete psa
 • Hry so psami a pre psy
 • Návšteva miestneho útulku
 • Návšteva psieho cvičiska Doggie

Turnusy

 • 1.7.2020 - 3.7.2020 cena 85 eur
 • 6.7.2020 - 10.7.2020 cena 139 eur
 • 13.7.2020 - 17.7.2020 cena 139 eur
 • 3.8.2020 - 7.8.2020 cena 139 eur
 • 10.8.2020 - 14.8.2020 cena 139 eur

Pre deti z Krúžku so psom je cena 125 eur/ turnus.

POZOR !!!
OBMEDZENÝ POČET DETÍ .

Vhodné pre deti od 6 do 12 rokov.
Denne od 8:00 do 16:30 hod

Miesto konania: tábor bude prebiehať v domácom prostredí s obmedzeným počtom detí

(mx.7 detí) na Haanovej ul.42, Bratislava

V cene:

celodenná starostlivosť, obed, ovocie - ovocné šťavy, pitný režim, mhd lístky, výlety do okolia - lužné lesy, všetky pomôcky, program, zdravotnícky personál a certifikovaný canisterapeutický team.

O mne:

Som kvalifikovaný zdravotnícky pracovník(vyššie vzdelanie) zručnosti a skúsenosti  som nadobudla v nemocniciach, domovoch sociálnych služieb, v detských domovoch aj ako dobrovoľník v rodinách. Snahou veci zlepšiť, som prešla rôznymi tréningovými a vzdelávacími programami.

Môžem ponúknuť len to, čo sama mám. Už ako malá som sa rada túlala prírodou a milovala zvieratká.  Dlhé prechádzky a pozorovanie prírody mi prinášali radosť, vnútornú pohodu, cítila som sa v nej bezpečne, slobodne, šťastne. Spojiť sa s prírodou, vnímať ako komunikuje, čo skrýva, čo cíti, ako s nami rezonuje a čo všetko sa môžeme od prírody a zvierat naučiť o sebe je to, čo tiež budeme s deťmi objavovať. Program pre deti je poskladaný zo skúseností, ktoré som nazbierala vo svojom osobnom živote, z pracovného prostredia a z rôznych foriem vzdelávania. Myslím si, že kde nás privedie naša myseľ a srdce, tam máme možnosť objaviť niečo nové. Ak telo prejde novým zážitkom, prejavíme sa, spoznáme sa a nazbierame nové skúsenosti. Ak niečo urobíme pre seba, robíme to zároveň pre všetkých ľudí okolo nás, s ktorými sa denne stretávame.

Tábor so psom je pripravený v rozsahu a za podmienok, ktoré stanovil Úrad verejného zdravotníctva SR.

Prihlasujem moje dieťa na denný tábor so zameraním na oboznámenie sa s kynológiou a aktivitami s tým spojenými, ktorý organizuje Miriam Polachova - Sme kamaráti.

Údaje o dieťati

Údaje o rodičovi / zákonnom zástupcovi

Odoslaním tohoto rezervačného formulára súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov pre www.smekamarati.sk. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy klientov SmeKamarati.sk, v súlade s čl. 13 a 14 GDPR (General Data Protection Regulation) - Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov a v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov . Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.
Informácie pre rodičov a podmienky prijatia do krúžku

1. Prihlásenie do krúžku
Dieťa je riadne prihlásené a môže byť prijaté do krúžku, pokiaľ prevádzkovateľ krúžku Miriam Polachova - Sme Kamarati, obdrží od rodičov vyplnenú a aspoň jedným z rodičov podpísanú prihlášku, podpísaný dokument ,,Informácie pre rodičov a podmienky prijatia do krúžku" ( ďalej len Dokument s informáciami) a má uhradené krúžkovné. Prihláška ako aj
Dokument s informáciami vám bude zaslaný v elektronickej podobe e-mailom, prípadne rodič môže zažiadať, aby mu tieto dokumenty boli doručené v papierovej podobe.

V prípade, že prihlásite dieťa v 1.polroku, je prihlásené na celý školský rok a nie je potrebné ho prihlasovať znova v 2.polroku.

2. Zdravotný stav

Rodič sa zaväzuje, že dohliadne nato, aby sa jeho dieťa zúčastnilo krúžku iba pokiaľ je zdravé, a dieťaťu nebráni zdravotný ani psychický stav zdržiavať sa v detskom kolektíve. Ak má vaše dieťa nejaké zdravotné alebo psychické obmedzenie, bezodkladne informujte lektora.

3. Počet lekcií

Za celý školský rok odučíme 30 lekcií, krúžky končia záverečnou 30.lekciou a predaním vysvedčenia, čo väčšinou vychádza na prelome máj/jún. Náš polrok = 15 lekcií, sa nestotožňuje s polrokom školy, končí po odučení 15. lekcie.
Rozpis presných termínov, kedy budú krúžky prebiehať, nájdete na našej webstránke.

4. Zrušená lekcia

V prípade absencie lektora urobíme všetko preto, aby hodina krúžku nebola zrušená a bol zaistený zastupujúci lektor. Pokiaľ budeme nútený niektorú hodinu zrušiť, nahradíme ju v závere školského roka, kde vzniká dostatočný časový priestor v priebehu mesiaca jún pre náhradné lekcie. O náhradnom termíne krúžku budete informovaný prostredníctvom - zaslaného e-mailu (od Miriam Polachova - Sme Kamarati, ďalej len Sme Kamarati).

5. Platba krúžku - úhrada krúžkovného

Rodič (resp.: zákonný zástupca dieťaťa, ďalej iba rodič) je povinný uhradiť krúžkovné na polroka dopredu, v splatnosti dohodnutej s Sme Kamarati, v opačnom prípade nebude dieťa do krúžku prijaté.

V prípade absencie dieťaťa na krúžku (menej ako 3x za sebou), "Sme Kamarati" neposkytuje žiadnu finančnú, či inú kompenzáciu.

Krúžkovné je nutné uhradiť pred nástupom dieťaťa na prvú lekciu. Všetky potrebné informácie ohľadom realizácie platby rodičia obdržia e-mailom.

6. Dodatočné prihlásenie

Dodatočné prihlásenie dieťaťa do krúžku v priebehu už začatého školského roka je možné. Rodič v takom prípade uhradí len alikvotnú časť hodín, ktoré zostávajú do ukončenia polroka.

7. Vrátenie krúžkovného

V prípade, že je vaše dieťa neprítomné viac ako 2x za sebou, na základe vašej požiadavky a lekárskeho potvrdenia vám bude čiastka za toto obdobie vrátene prevodom na váš bankový účet.

8. Zrušenie krúžku

Pokiaľ je krúžok zrušený z organizačných dôvodov "Sme Kamaráti", je rodičom automaticky vrátená pomerná časť peňazí za nezrealizované lekcie.

9. Cena krúžkov

Cena krúžku za 15 lekcií (náš polrok) je 127,50 eur v ZŠ, 105 eur v MŠ.

10. Bezpečnosť detí.

Bezpečnosť detí je u nás na prvom mieste.

1. Všetci naši lektori sú odborníci, certifikovaný canisterapeutický inštruktori s overenými referenciami a s overenou trestnou bezúhonnosťou.
2. Vaše dieťa si vyzdvihneme od pani učiteľky, odvedieme do učebne a po skončení krúžku opäť vrátime pani učiteľke v triede, školskom klube alebo vám rodičom.

11. Fotografovanie a videonahrávky

Rodičia súhlasia s vyhotovením fotografií a videonahrávok z výučby krúžku, na ktorých môžu byť zachytené ich deti a súhlasia s ich následným použitím pre propagačné a reklamné účely "Sme Kamaráti".

12. Spracovanie osobných údajov

V zmysle zákona Zák.č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov rodičia súhlasia so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v prihláške dieťaťa pre Sme Kamaráti v rámci počítačovej siete internet. Rodičia sú si vedomí, že informácie, ktoré poskytujú patria do Osobitnej kategórie osobných údajov. Čestne vyhlasujú, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely registrácie dieťaťa pre záujmový krúžok a pre účely databázy rodičov prihlásených detí na záujmový krúžok. Súhlas je daný na dobu neurčitú.